Evaluering på Feldballe Friskole

 

Vi tror på forskellige evalueringsformer både de målbare og de mere undersøgende, da de kan supplere hinanden rigtig godt. Vores evaluering dækker derfor bredt og omfatter bl.a.:

 • Faglærerens/fagteamets løbende forberedelse, gennemførelse og evaluering af undervisningen og elevernes individuelle udbytte heraf. Herunder elevsamtaler om udbytte af undervisningen, logbøger, elevportefølje, refleksionsdokumenter og lign.
 • Klasseteams - hovedansvar for gruppens faglige og sociale trivsel - herunder samarbejdet med forældre.
 • Lærermøde hver 3. uge, hvor alle bekymringsbørn vendes i fællesskab.
 • Interne ressourcepersoner - fx læsevejleder, matematikvejleder.
 • PPR - pædagogisk- og psykologisk rådgivning.
 • Den årlige samlede vurdering af skolens undervisning.
 • Evalueringsark og skole-hjem-samtaler. Udfyldes i efteråret og ajourføres i foråret, hvor den gennemgås med forældrene og eleven. Her evalueres ud fra de grundpiller, der er bærende for skolen. Tilbud om to samtaler i skoleåret - første samtale er obligatorisk anden samtale efter behov.

 • Tæt forældresamarbejde om elevens faglige og sociale udvikling.

 

 • Specifikt for dansk og læseområdet
  • LUS (Læseudviklingsskemaet) - primært kvalitativ undersøgelsesmetode og pædagogisk værktøj. Alle elever på alle klassetrin LUS’es to gange om året ud fra færdigheds- og dannelseskriterier. Resultaterne føres i skema og yder-børn laves der særlig plan for, samt gennemgås med egen og kommunal læsevejleder.
  • ST-prøver - kvantitativ og standardiseret stavetest, der kobler op mod landsgennemsnit og kategoriserer resultater i fejltyper. Fra 2. klasse og op gennemføres disse én gang om året.
  • Sprogvurdering - gennemføres to gange i 0. klasse. Vurderer eleverne indenfor områderne: lytteforståelse, ordkendskab, bogstavkendskab og fonemopmærksomhed.
  • OS64 (ordlæseprøve) - Gennemføres én gang i 1. klasse. OS-prøverne giver en vurdering af børns begyndende læseudvikling.
  • CHIPS - Childrens problem solving (kognitiv test) - tages efter behov i indskoling og mellemtrin ved tvivl om kognitiv forståelse og udvikling. CHIPS er udformet med henblik på at vurdere barnets kognitive udviklingstrin, dvs. hvorledes barnet tænker og løser problemer og opgaver på det givne tidspunkt. Fra 2015/2016 alle elever i 0. klasse. 
  • DVO ordblindetest - tages efter behov.

 

 • Specifikt for matematikområdet
  • Ugeopgaver og evalueringsopgaver - opgaverne tager udgangspunkt i kravene fra de fælles mål til faget matematik. Herunder kategorisering af fejltyper og mangelområder. Fast fra 4. klasse og op.
  • MG - matematik grundlæggende (fra 2015/2016) - Standardiseret test som belyser elevernes grundlæggende færdigheder i matematik og giver viden om elevernes standpunkt. Danner baggrund for pædagogisk handleplan.