Seneste revidering af vedtægterne er godkendt af bestyrelsen den 22. november 2021. Der er tale om præciseringer og ændringer, som Undervisningsministeriet har pålagt skolen samt følger af ændringer i ministeriets vedtægtsbekendtgørelse. Ifølge §19 stk. 4 kan denne type ændringer godkendes af bestyrelsen alene.

De til enhver tid gældende vedtægter har været tilgængelige på skolens hjemmeside siden skolens oprettelse i august 2010. Vedtægterne er godkendt af  Undervisningsministeriet den 29. juni 2010.

Nuværende gældende vedtægter er lagt på hjemmesiden den 6. januar 2022.

Værdigrundlag - Feldballe Friskole

Uddrag fra Feldballe Friskoles vedtægter:

Formålet med Feldballe Friskole er at drive en skole, som bygger på  ligeværd og giver børnene livsmod, livslyst og livsduelighed.  I tæt samarbejde  med forældrene skal skolen give elevene mulighed for at udvikle evnen til at være ansvarsbevidste, engagerede  og handlekraftige.  Undervisningen  skal sikre eleverne mulighed for at tilegne sig kundskaber,  færdigheder, indsigt og erkendelse  samt arbejdsmetoder  til selv at opsøge ny viden.

Hvilken slags skole er Feldballe Friskole?

Feldballe Friskole er forpligtet til at give en undervisning, der som minimum, står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Skolens undervisning og samvær med børnene bygger på følgende 3 grundpiller, vedtaget af friskolens bestyrelse.

Faglighed & Kreativitet

For os er det ikke enten eller, men to sider af samme sag. Nogle dage leges, synges eller hoppes læringen ind. I andre sammenhænge arbejder vi mere traditionelt med læring, fordi børn lærer forskelligt og har brug for at prøve sig selv af i forskellige sammenhænge. De skal både opleve succeser men samtidig også erfare, at noget er svært, men kan mestres, hvis man øver sig.

Fællesskab & Nærvær

Det er i samspillet med andre, at vi dannes som mennesker. Her lærer vi at rumme hinandens forskelligheder, og vi spejler os i hinanden. På vores lille sted kender børn og voksne hinanden på tværs af årgange, det gør fællesskabet trygt for børnene. De skal opleve at blive set og mødt af voksne med overskud.

Udfoldelse & Udfordring

Børnene skal være aktive medspillere og interagere med deres omverden. De skal have mulighed for og rammer til at udfolde sig i fagligt, kreativt og kropsligt. Alle børn har krav på den rette mængde af udfordringer. De skal opleve, at vi vil dem. Det er sundt at lære fra man er helt lille, at det er ok at fejle. Ved nogle udfordringer fejler man - så prøver man bare igen.

I praksis

I skolens daglige praksis kommer disse tre grundpiller til udtryk gennem bl.a.:

- Et højt fagligt niveau i undervisningen i de enkelte fag, hvor undervisningen er differentieret i forhold til den enkelte elevs udvikling.

- Funktionel faglighed, det vil sige at kunne bruge sin faglighed i konkrete og praktiske situationer.

- IT integreret i alle fag.

- Vekslen mellem skemaperioder og temadage/-uger.

- Morgensamling & læsebånd flere gange om ugen.

- Aldersintegreret undervisning.

- Tværfaglighed i undervisningen.

- Trygt miljø.

- Undervisning baseret på relationer.

- Udeskole og værkstedsfag for 4.-5. klasse.

- Trivselsakademi for 6.-7. klasse.

- Adventure-race for 6.-9. klasse.

Aldersintegreret undervisning

Vi arbejder med aldersintegreret undervisning, fordi vi kan se, at det virker. Vores elever bliver vant til at samarbejde og være sammen på tværs af klasserne med en forskydning på én årgang, hvor de skiftevis er de ”store” og de ”små”. Det betyder at får lov til at øve sig i de forskellige roller. Det betyder også de lærer at kunne lære fra sig - og tage imod.

Forventninger til forældre

Alle forældre er engagerede i deres børn skolegang. Vores fælles opgave bliver at stille en ramme op, hvor dette engagement kan komme til udfoldelse. Derfor tror vi på en løsningsorienteret og dialogbaseret tilgang til skole-hjem-samarbejdet. På det helt praktiske plan forventer vi som skole, at I forældre sørger for:

- at søge information om skolens aktiviteter.

- at jeres børn møder til tiden.

- at jeres børn møder i ’arbejdstøjet’ med pakket skoletaske, penalhus osv.

- at jeres børn møder veludhvilede og parate.

- at I deltager i møder, sammenkomster og arrangementer.

Fritidsordning

På Feldballe Friskole er ’fritidsordning’ en samlet betegnelse for både SFO (0.-3. klasse) og Klub (4.-9. klasse). Vi tror på, at det er vigtigt, at tiden i fritidsordningen er børnenes FRItid. Derfor er der ikke aktiviteter, som man skal deltage i, men der er en stribe af aktiviteter som man kan deltage i, hvis man har lyst. For eleverne i 0.-4. klasse er der hver dag en frivillige aktivitet i fritidsordningen. Eksempler på aktiviteter i fritidsordningen er:

- Drengekor og pigekor.

- Kreativt værksted.

- Lektiecafé.

- Levende stratego.

m.m.

Relationerne mellem lærere og elever er noget af det vigtigste for trivsel og læring. Derfor har vi også prioriteret, skolens lærere er en del af fritidsordningen både morgen og eftermiddag.

Trivsel på Feldballe Friskole

Herunder kan du finde vores papir "Skolegang, trivsel og samvær på Feldballe Friskole - en guideline". Papiret er blevet til i samarbejde mellem skolens ledelse, ansatte og bestyrelse.