Skolens gældende vedtægter er vedtaget af generalforsamlingen 23/5-2017. De til enhver tid gældende vedtægter har været tilgængelige på skolens hjemmeside siden skolens oprettelse i august 2010. Nuværende gældende vedtægter er lagt på hjemmesiden umiddelbart efter vedtagelsen d. 23/5-2017.

Værdigrundlag - Feldballe Friskole

Uddrag fra Feldballe Friskoles vedtægter:

Formålet med Feldballe Friskole er at drive en skole, som bygger på  ligeværd og giver børnene livsmod, livslyst og livsduelighed.  I tæt samarbejde  med forældrene skal skolen give elevene mulighed for at udvikle evnen til at være ansvarsbevidste, engagerede  og handlekraftige.  Undervisningen  skal sikre eleverne mulighed for at tilegne sig kundskaber,  færdigheder, indsigt og erkendelse  samt arbejdsmetoder  til selv at opsøge ny viden.

Hvilken slags skole er Feldballe Friskole?

Feldballe Friskole er forpligtet til at give en undervisning, der som minimum, står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Skolens undervisning og samvær med børnene bygger på følgende 3 grundpiller, vedtaget af friskolens bestyrelse.

Faglighed – nysgerrighed

Vores elever skal blive fagligt dygtige i traditionel forstand, de skal blive gode til at læse, skrive, regne, udtrykke sig m.v. Men lige så vigtigt er det, at de bliver dygtige ud fra en udvidet forståelse af faglighed. Det betyder at de skal kunne anvende deres faglighed, bruge den i forskellige sammenhænge i og udenfor skolen. Det er samtidig vores oplevelse, at i jo højere grad denne faglighed kan tage udgangspunkt i børnenes nysgerrighed, desto bedre udbytte giver undervisningen.

Fællesskab – glæde

Vi gør meget ud fællesskabsfølelsen. Fællesskabsfølelsen er medvirkende til at vi oplever mening og bliver glade. Fællesskabet er derfor godt, men bag det meget positivt ladede ord, fællesskab, gemmer sig også den sandhed, at fællesskab er hårdt arbejde. At være i et fællesskab betyder, at man skal kunne samarbejde med andre, bidrage til det fælles, men uden af man giver afkald på sig selv. Til gængæld vil man, hvis man investerer lidt af sig selv, opleve at være del af noget, der er større end en selv.

Kreativitet – opfindsomhed

Ordet kreativitet dækker naturligvis over den traditionelle forståelse af begrebet, som omhandler musik, billedkunst, værkstedsfag m.v. På vores skole handler det i lige så høj grad, om at kunne være et kreativt menneske. Forstået på den måde at man som menneske skal kunne tænke kreativt og anderledes. Det handler om at kunne se problemstillinger og udfordringer fra forskellige vinkler og tænkemåder. At lære at lære! At kunne tænke kreativt og tværfagligt i sin faglige udvikling og i sin omgang med andre mennesker.

I praksis

I skolens daglige praksis kommer disse tre grundpiller til udtryk gennem bl.a.:

- Et højt fagligt niveau i undervisningen i de enkelte fag, hvor undervisningen er differentieret i forhold til den enkelte elevs udvikling.

- Funktionel faglighed, det vil sige at kunne bruge sin faglighed i konkrete og praktiske situationer.

- IT integreret i alle fag.

- Vekslen mellem skemaperioder og temadage/-uger.

- Morgensamling hver dag.

- Læsebånd hver dag.

- Aldersintegreret undervisning.

- Tværfaglighed i undervisningen.

- Trygt miljø.

- Undervisning baseret på relationer.

- Udeskole for 3.-4. klasse.

Aldersintegreret undervisning

Vi arbejder med aldersintegreret undervisning, fordi vi kan se, at det virker. Vores elever bliver vant til at samarbejde og være sammen på tværs af klasserne med en forskydning på én årgang, hvor de skiftevis er de ”store” og de ”små”. Det betyder at får lov til at øve sig i de forskellige roller. Det betyder også de lærer at kunne lære fra sig - og tage imod.

Forventninger til forældre

Alle forældre er engagerede i deres børn skolegang. Vores fælles opgave bliver at stille en ramme op, hvor dette engagement kan komme til udfoldelse. Derfor tror vi på en løsningsorienteret og dialogbaseret tilgang til skole-hjem-samarbejdet. På det helt praktiske plan forventer vi som skole, at I forældre sørger for:

- at søge information om skolens aktiviteter.

- at jeres børn møder til tiden.

- at jeres børn møder i ’arbejdstøjet’ med pakket skoletaske, penalhus osv.

- at jeres børn møder veludhvilede og parate.

- at I deltager i møder, sammenkomster og arrangementer.

Fritidsordning

På Feldballe Friskole er ’fritidsordning’ en samlet betegnelse for både SFO (0.-3. klasse) og Klub (4.-6. klasse). Vi tror på, at det er vigtigt, at tiden i fritidsordningen er børnenes FRItid. Derfor er der ikke aktiviteter, som man skal deltage i, men der er en stribe af aktiviteter som man kan deltage i, hvis man har lyst. Eksempler på aktiviteter i fritidsordningen er:

- Basketball i Feldballe Hallen.

- Drengekor og pigekor.

- Familiekor.

- Kreativt værksted.

- Lektiecafé.

- Levende stratego.

Relationerne mellem lærere og elever er noget af det vigtigste for trivsel og læring. Derfor har vi også prioriteret, skolens lærere er en del af fritidsordningen både morgen og eftermiddag.

Trivsel på Feldballe Friskole

Herunder kan du finde vores papir "Skolegang, trivsel og samvær på Feldballe Friskole - en guideline". Papiret er blevet til i samarbejde mellem skolens ledelse, ansatte og bestyrelse.