Herunder kan du læse om ugens gang og hverdagen blandt tyvstartere og krudtugler i børnehaven og spilopperne i vuggestuen.

Ugens gang i børnehaven

De 30 børnehavebørn er opdelt i to aldersgrupper - de ældste, Tyvstarterne, er fast på tur 2 gang om ugen og har musik/rytmik 1 gang ugentligt. De yngste børnehavebørn kaldet  Krudtuglerne tager på tur mindst en gang om ugen .

Vi arbejder med emner af ca. 2 måneders varighed, følger skolens skema-perioder og temaer parallelt, hvor vi i den pågældende periode fordyber os og arbejder på alle udviklingsområder/ læreplanstemaer i strukturerede aktiviteter med udgangspunkt i emnet. Vi arbejder som oftest med de samme emner som skolen og holder således godt fat i den røde tråd. Vi evaluerer hvert emne ud fra SMTTE modellen.

Derudover laver vi i dagligdagen små læringsgrupper, hvor fokus kan være sproglig udvikling, motorisk udvikling og personlig/social udvikling. Disse læringsgrupper sammensættes udfra personalets faglige vurderinger og/eller andre faggruppers anbefalinger, således vi på denne måde kan tilgodese det enkelte barns (specielle) behov og skabe de mest hensigtsmæssige rammer for udvikling.

Vi holder samling hver dag før frokost. Denne samling kan have forskelligt indhold, her fejrer vi fødselsdage, synger, leger og griber de bolde, som børnene kaster op i luften - så samlingen er et tidspunkt, hvor børnene har stor indflydelse og “taletid” i det store fællesskab.

Efter frokost er vi som regel på legepladsen indtil ca kl.13,45, hvor vi gør klar til frugt, som spises ude eller inde alt efter vejret. Vi spiser i de aldersopdelte grupper, således der under spisning kan laves aktiviteter målrettet den enkelte aldersgruppe, dette kan være mindre lege eller højtlæsning.

På legepladsen er der fri leg, eller der igangsættes enkelte aktiviteter af den voksne.

Ugens gang i vuggestuen

I vuggestuen er de 12 børn i alderen ca. 1 år - 2,9 år, kaldet Spilopperne.

I vuggestuen er der en del faste daglige rutiner og dermed klare rammer for aktiviteterne, såsom formiddagsmad kl.9, rundkreds med sang eller dans efter formiddagsmaden, frokost ca. 11.00, og herefter bliver alle børn skiftet og puttet ud til middagslur.

Eftermiddagens aktivitet starter, når første barn står op fra middagslur, og de spiser frugt og leger derefter frit inde i vuggestuen eller på legepladsen. Herefter bliver børnene eftermiddags-puslet.

Vi er af den overbevisning at der i alle sammenhænge er tale om læring - selv det at spise, tage tøj på og lege med de andre er STORE meningsfulde aktiviteter for et vuggestuebarn.

Udover disse hverdags-rutiner er de strukturerede pædagogiske aktiviteter i vuggestuen inddelt på ugens dage, så der hele tiden varieres mellem hvilket pædagogisk fokus vi har. 

Nogle dage i ugens løb vil det være den personlige/sociale udvikling der er fokus på, - det kan f.eks. være at der laves lege/sanglege og der tages på tur.

Nogle dage sætter vi gang i de kreative aktiviteter, tegne, male, modelllér-voks, perler og sandkasseleg og andre dage gang i de motoriske aktiviteter, hvor vi leger på gulv og madras, danser, kravler, slår kolbøtter, tunnel-leg og/eller er ude på legepladsen.

Der er også dage hvor har vi ekstra fokus på den sproglige udvikling, det er f.eks. via dialogisk læsning som en fast aktivitet.

Også i vuggestuen arbejdes der med emner at ca. 2 måneders varighed, og emnet følger det, der arbejdes med i børnehaven, således de ovenstående aktiviteter relateres til det aktuelle emne og målrettes aldersgruppe. Vi sikrer os at vi holder godt fat i den røde tråd.

Vi evaluerer hvert emne ud fra SMTTE modellen.